Jaki jest najlepszy sposób na zaangażowanie uczniów i wsparcie ich w nauce? Jednym z ciekawszych pomysłów jest podejście skoncentrowane na uczniu. W ostatnich latach, w szkoleniach nastąpiła zmiana w podejściu do nauczania, która spowodowała, że proces edukacji zaczął skupiać się właśnie na uczniach i ich potrzebach. Takie podejście stawia uczących się w centrum procesu, wokół jego potrzeb, zainteresowań i celów. Skupienie się na uczniu okazuje się bardziej skuteczne niż tradycyjne podejście skoncentrowane na nauczycielu jako źródle motywacji i wiedzy. W tym artykule omówiliśmy korzyści i zasady podejścia skoncentrowanego na uczniu oraz sposób, w jaki można je zastosować z wykorzystaniem system zarządzania nauczaniem (LMS). Przedstawiliśmy też praktyczne wskazówki dla nauczycieli i trenerów, którzy chcą wdrożyć podejście skoncentrowane na uczniu w swojej codziennej pracy.

Podejście skoncentrowane na uczniu – zasady

Podejście do edukacji skoncentrowane na uczniu nadaje priorytet indywidualnym potrzebom, zainteresowaniom i zdolnościom osoby uczącej się. Podstawowe zasady podejścia zakładają postawienie ucznia w centrum procesu uczenia się, aktywne uczenie się oraz współpracę i wspierające środowiska uczenia się. Rolą nauczyciela w podejściu skoncentrowanym na uczniu jest działanie jako facylitator, przewodnik i trener, a nie wyłącznie jako osoba dostarczająca informacje. Podejście to zachęca uczniów do przejęcia odpowiedzialności za swoją naukę, wyznaczania własnych celów i angażowania się w myślenie poznawcze. Podejście skoncentrowane na uczniu przyjmuje, że każdy uczeń ma unikalny styl i tempo uczenia się i warto dostosować doświadczenie edukacyjne do jego indywidualnych potrzeb. Omawiane podejście ma na celu zmotywowanie do ciągłego zdobywania nowej wiedzy, oraz wzięcia odpowiedzialności za swoją naukę i podjęcia się nowych wyzwań. Oto kilka podstawowych zasad podejścia skoncentrowanego na uczniu, które warto wdrożyć:

 • Koncentracja na potrzebach poszczególnych uczniów: W podejściu skoncentrowanym na uczniu, nauczyciele biorą pod uwagę potrzeby i preferencje edukacyjne każdego ucznia. Zapewniają różnorodne możliwości wykazania się wiedzą, odpowiednio dostosowując metody nauczania.
 • Aktywne uczestnictwo: Uczniowie są zachęcani do aktywnego udziału w nauce poprzez zadawanie pytań, nawiązywanie współpracy, weryfikując na bieżąco swoje postępy.
 • Współpraca: Uczniowie są zachęcani do współpracy i uczenia się od siebie nawzajem. Praca grupowa i uczenie się od siebie nawzajem są popularne w podejściu skoncentrowanym na uczniu.
 • Feedback: Uczniowie regularnie otrzymują informacje zwrotne na temat swoich postępów, mocnych stron i obszarów wymagających poprawy. Konstruktywny feedback wykorzystywany jest do kierowania dalszą nauką.
Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Korzyści z podejścia skoncentrowanego na uczniu

Metoda skoncentrowana na uczniu skupia się na jego potrzebach i zainteresowaniach. Podejście to zachęca uczniów do aktywnego uczestnictwa w nauce poprzez ustalanie celów, opracowywanie strategii i bazującej na postępach w nauce. Korzyści płynące z podejścia skoncentrowanego na uczniu są liczne. Przede wszystkim promuje ono bardziej angażujące i interaktywne doświadczenie nauki, ponieważ zachęca do aktywnego uczestnictwa w procesie uczenia się. Prowadzi do zwiększenia motywacji i zaangażowania w uczenie się, co skutkuje utrwalaniem wiedzy i umiejętności. Ponadto podejście skoncentrowane na uczniu pomaga stworzyć integracyjne środowisko, które uwzględnia różne style uczenia się i umiejętności. Wreszcie, uczniowie gotowi do przejęcia kontroli nad swoją edukacją stają się bardziej skłonni do uczenia się przez całe życie. Oto lista dziewięciu najważniejszych korzyści płynących z tego podejścia:

 • Zwiększona motywacja: Uczniowie są bardziej zmotywowani do nauki, gdy są aktywnie zaangażowani w naukę i czują, że ich zainteresowania i potrzeby są zaspokajane.
 • Spersonalizowana nauka: Dzięki podejściu skoncentrowanemu na uczniu, doświadczenie edukacyjne można dostosować do potrzeb i zainteresowań.
 • Lepsza retencja wiedzy: Gdy uczniowie aktywnie angażują się w naukę, istnieje większe prawdopodobieństwo, że na dłużej zapamiętają to, czego się nauczyli.
 • Większa odpowiedzialność: Uczący się ponoszą większą odpowiedzialność za ukierunkowanie swojej edukacji, co może pomóc im rozwinąć takie umiejętności, jak samokontrola, krytyczne myślenie czy rozwiązywanie problemów.
 • Lepsze umiejętności komunikacyjne: Uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne, pracując w grupach i angażując się w dyskusje i debaty.
 • Większa niezależność: Uczniowie są zachęcani do wzięcia odpowiedzialności za własną naukę, co może pomóc im rozwinąć większą niezależność i samodzielność.
 • Zwiększona kreatywność: Podejście skoncentrowane na uczniu sprzyja kreatywności i innowacyjności, ponieważ uczniowie są zachęcani do nieszablonowego myślenia i rozwijania swoich pomysłów.
 • Większe zaangażowanie: Uczniowie są bardziej zaangażowani w proces uczenia się, gdy są w niego aktywnie zaangażowani, co może prowadzić do lepszych wyników w nauce.
 • Aktywna nauka: Dzięki podejściu skoncentrowanemu na uczniu, uczący się są zachęcani do aktywnej partycypacji w procesie uczenia się, a nie do biernego przyswajania informacji.

Wdrażanie podejścia skoncentrowanego na uczniu za pomocą LMS

Wdrażanie podejścia skoncentrowanego na uczniu za pomocą LMS obejmuje projektowanie i dostarczanie doświadczeń edukacyjnych oraz ustalanie priorytetów dla potrzeb, preferencji i celów każdego ucznia. Wykorzystując możliwości LMS, organizacje mogą tworzyć spersonalizowane ścieżki nauki, oferować różnorodne angażujące materiały edukacyjne i ułatwiać interakcje między uczniami. Co więcej, takie podejście pozwala uczącym się przejąć kontrolę nad ich ścieżką edukacyjną, wspierając poczucie odpowiedzialności i motywację. LMS skoncentrowany na uczniu zachęca do samodzielnej nauki, pozwalając pracownikom uczyć się w swoim tempie i w sposób zgodny z ich preferowanymi stylami uczenia się. Co warto podkreślić, przyjęcie podejścia skoncentrowanego na uczniu w LMS zwiększa zaangażowanie i satysfakcję pracowników. Prowadzi do efektywniejszej nauki, przyczyniając się do ogólnego sukcesu zarówno jednostek, jak i organizacji. Oto kilka wskazówek, w jaki sposób wdrożyć nauczanie skoncentrowane na uczniu, przy pomocy LMS: 

 • Spersonalizowane ścieżki nauki: Projektuj ścieżki nauki dostosowane do potrzeb, celów i zainteresowań każdego ucznia. Może to obejmować odpowiednie kursy, moduły i zasoby, które spełniają ich unikalne wymagania i poziomy umiejętności.
 • Samodzielna nauka: Umożliwiaj uczniom przechodzenie przez materiał we własnym tempie, pozwalając im zarządzać nauką zgodnie z ich harmonogramami i preferencjami.
 • Zróżnicowane formaty nauki: Oferuj różne formaty treści, takie jak tekst, audio, wideo i interaktywne symulacje, aby wyjść naprzeciw różnym stylom uczenia się i preferencje użytkowników.
 • Interaktywne i angażujące treści: Twórz angażujące treści, które zachęcają do aktywnego uczestnictwa i sprzyjają głębokiemu uczeniu się. Mogą to być quizy, gry, symulacje i ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu problemów.
 • Możliwości wspólnego uczenia się: Zachęcaj do współpracy między uczniami, poprzez projekty grupowe, fora dyskusyjne i wymianę opinii. Pomaga to rozwijać umiejętności komunikacji i pracy zespołowej, jednocześnie wspierając poczucie wspólnoty.
 • Zastosowanie w świecie rzeczywistym: Zapewnij uczniom możliwość zastosowania nowo nabytych umiejętności i wiedzy w rzeczywistych sytuacjach. Wirtualne laboratoria lub zadania oparte na projektach również okażą się pomocne.
 • Feedback i ocena: Wdrażaj regularne oceny i mechanizmy informacji zwrotnej, aby pomóc uczniom śledzić ich postępy i identyfikować obszary wymagające poprawy. Może to obejmować quizy, samoocenę i feedback od instruktora.
 • Dostępność i inkluzywność: Upewnij się, że platforma LMS i treści są dostępne dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich umiejętności lub niepełnosprawności. Może to obejmować włączenie technologii wspomagających, zapewnienie alternatywnych formatów treści i przestrzeganie najlepszych praktyk w zakresie dostępności.
 • Wsparcie dla uczestników: Oferowanie kompleksowego wsparcia uczniom w trakcie ich nauki, w tym dostępu do instruktorów, pomocy technicznej i dodatkowych zasobów jest niezwykle istotne dla zachowania płynności nauki.
 • Ciągłe doskonalenie: Regularnie zbieraj informacje zwrotne od uczestników i analizuj ich wyniki, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy w systemie LMS. Wykorzystaj te informacje, aby stale doskonalić personalizację procesu nauki.

Podejście skoncentrowane na uczniu wspomagane przez LMS

Omawiane podejście jest skutecznym sposobem promowania zaangażowania, motywacji i lepszego przyswajania wiedzy w trakcie szkoleń. Nadając priorytet potrzebom i zainteresowaniom uczniów, nauczyciele i trenerzy mogą tworzyć bardziej spersonalizowane doświadczenia edukacyjne, które wychodzą naprzeciw różnorodnym stylom i preferencjom uczenia się. LMS może być cennym narzędziem do wdrażania podejścia skoncentrowanego na uczniu, zapewniając platformę do dostarczania, śledzenia i zarządzania spersonalizowanymi działaniami edukacyjnymi. Wdrażając podejście nauczania skoncentrowanego na uczniu poprzez LMS, nauczyciele i szkoleniowcy są w stanie w lepszym stopniu wesprzeć osoby uczące się w zdobywaniu wiedzy i osiąganiu celów edukacyjnych.