Witamy na stronie Samelane (www.samelane.com, „strona internetowa”). Przed skorzystaniem z tej witryny prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Zasadami i Warunkami korzystania z witryny oraz innych materiałów, komunikatów i informacji, które są lub będą dostępne na stronie www.samelane.com.

Wchodząc na stronę internetową, akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Zasad i Warunków, bez wyjątków i zastrzeżeń. Wpisując swoją nazwę użytkownika, oficjalnie „podpisałeś” Warunki i Zasady korzystania z usług Samelane. Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia do któregokolwiek z niniejszych Zasad i Warunków, zaprzestaj korzystania ze strony internetowej samelane.com. 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Samelane, podmioty stowarzyszone lub strony trzecie mają wszelkie prawa do własności intelektualnej i materiałów zawartych na tej stronie, a wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

W celu przeglądania materiałów zawartych na tej stronie otrzymujesz jedynie ograniczoną licencję, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych Zasadach i Warunkach. Nie wolno Ci publikować materiałów z tej strony internetowej (w tym publikować ich na innej stronie) ani ich powielać lub przechowywać w jakimkolwiek publicznym lub prywatnym elektronicznym systemie wyszukiwania. Zabronione jest powielanie, kopiowanie, sprzedaż, odsprzedaż, odczytywanie i wszelkie inne sposoby wykorzystania materiałów z tej strony dla celów komercyjnych bez naszej pisemnej zgody.

Wszystkie elementy strony internetowej samelane.com są chronione prawem dotyczącym wizerunku, tajemnicy handlowej oraz innymi przepisami i nie mogą być kopiowane ani podrabiane w całości czy też w części. Wszystkie grafiki, ikony i inne elementy, które pojawiają się na stronie internetowej, są znakami towarowymi, znakami usługowymi lub stanowią wizerunek handlowy Samelane i nie mogą być wykorzystywane ani naruszane w żaden sposób bez naszej pisemnej zgody. Zachowując ochronę praw autorskich, zgadzamy się na pobieranie, kopiowanie i rozpowszechnianie informacji wyłącznie do celów niekomercyjnych i do użytku osobistego. Użytkownicy zgadzają się zatem, że kopie informacji pozostaną w zgodzie z wszelkimi prawami autorskimi i innymi regulacjami dotyczącymi własności.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Samelane zastrzega sobie prawo do usunięcia treści użytkownika ze strony internetowej w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie.

Wszelkie opinie, komentarze lub sugestie, które przekazujesz, są całkowicie dobrowolne i udzielasz nam nieodwołalnej, wieczystej, ogólnoświatowej i niewyłącznej licencji na modyfikowanie, edytowanie, usuwanie i komercjalizację takich recenzji bez żadnych zobowiązań prawnych lub finansowych wobec Ciebie.

Wyraźnie i stanowczo zabronione są poniższe działania: 

Korzystanie ze strony internetowej lub uzyskiwanie do niej dostępu w jakimkolwiek nieuczciwym celu, w jakimkolwiek celu niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa lub w celach, które powodują lub mogą wyrządzić szkodę na stronie jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi;

Korzystanie z serwisu w celu podszywania się pod inną osobę lub podmiot;

Korzystanie z serwisu w celu reklamowania, sprzedaży towarów lub usług lub prowadzenia innej działalności komercyjnej;

Zakłócanie lub przerywanie działania strony internetowej lub uzyskiwania do niej dostępu;

Wysyłanie lub korzystanie z tej strony internetowej w jakikolwiek sposób, który jest lub może być dla niej szkodliwy;

Ograniczanie lub uniemożliwianie innej osobie dostępu do strony lub korzystania z niej.

Należy pamiętać, że treści użytkowników przesyłane online są publiczne i można do nich uzyskać dostęp przez Internet na całym świecie.

Niniejsza witryna internetowa może zawierać inne informacje o prawach własności i prawach autorskich, których warunki muszą być śledzone i przestrzegane.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Strona internetowa samelane.com jest dostarczana „TAK JAK WIDAĆ” i może zawierać błędy. Samelane nie składa żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju związanych z tą stroną lub materiałami na niej zawartymi. Ponadto żadne informacje zawarte na tej stronie nie mogą być interpretowane jako udzielanie konsultacji lub porad. Strona internetowa samelane.com zawiera linki do innych stron internetowych, nie oznacza to jednak, że Samelane bierze jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość lub użytkowanie tych stron internetowych. To do Ciebie należy podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby upewnić się, że wszystko, z czego korzystasz, jest bezpieczne.

W ŻADNYM PRZYPADKU SAMELANE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ STRONY ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB NA JAKIEJKOLWIEK INNEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ LINKUJE. DOTYCZY TO, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKICH STRAT FINANSOWYCH, ZAKŁÓCEŃ W FUNKCJONOWANIU BIZNESU, UTRATY PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH W TWOIM SYSTEMIE ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI ZOSTANIEMY WYRAŹNIE POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OGRANICZENIA TE MAJĄ ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Niniejszym w pełnym zakresie zwalniasz Samelane z wszelkiej odpowiedzialności, kosztów, żądań, przyczyn powództwa, szkód i wydatków (w tym honorariów adwokackich) wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z naruszeniem przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Zasad i Warunków.

OCHRONA DANYCH 

Możesz odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek informacji o sobie. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane tylko wtedy, gdy dobrowolnie nam je przekażesz np. wysyłając CV lub zapisując się do newslettera. Wszystkie dane gromadzone przez Samelane będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych oraz zgodnie z naszą polityką ochrony danych i prywatności. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

KONTAKT

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące Zasad i Warunków, skontaktuj się z nami mailowo: info@samelane.com.